Tuesday, July 22, 2014

Makrinitsa-Pelio mountain.


1 comment:

Kate said...

What a pleasant settig!!